Banner top
Menu portal
Giới thiệu
Banner tin tức - sự kiện
Banner - Góp ý - Ý kiến
Kế hoạch
Banner thi đua - khen thưởng
Tổ chức đoàn thể
Thông tin tuyển sinh
Công khai thông tin
Hiển thị nội dung bài viết

THÔNG BÁO

06/01/2022
15:36:00
92
 

 

THÔNG BÁO

Về việc thống nhất xây dựng hồ sơ TCM; Kế hoạch Bài dạy giáo viên

 

Kính gửi: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

 

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 của Bộ GD&ĐT V/v xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường; công văn số 2593/SGDĐT-GDTrHTX ngày 12/8/2021 của Sở GD&ĐT Quảng Bình V/v hướng dẫn xây dựng Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2021-2022; công văn số 2913/ SGDĐT-GDTrHTX ngày 14/9/2021 của Sở GD&ĐT Quảng Bình V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2021-2022; căn cứ kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2021-2022.

Để đảm bảo thống nhất trong hoạt động dạy học và xây dựng hồ sơ cá nhân, tổ chuyên môn, nhà trường yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện một số nội dung sau:

1. Hồ sơ, các loại kế hoạch thực hiện theo hướng dẫn tại công văn của Bộ; Sở; Trường (đã gửi cho các Đ/c từ đầu năm học;

2. Kế hoạch Bài dạy của giáo viên (Giáo án): Thực hiện theo Phụ lục V tại công văn 2593 của Sở (TTCM căn cứ tình hình thực tế của bộ môn để thảo luận và lựa chọn soạn giảng theo 1 trong 2 cách theo hướng dẫn).

3. Sổ ghi Biên bản sinh hoạt tổ chuyên môn thực hiện theo Mẫu nhà trường đã cấp cho các tổ (Nếu tổ nào đã có một số phần đánh máy từ đầu năm đến nay phải ghi lại theo mẫu sổ của đơn vị).

Đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc các nội dung trên, có điều gì chưa rõ xin trực tiếp gặp Trưởng Ban chuyên môn để hướng dẫn cụ thể, đầy đủ.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Hùng

 

 

[Trang chủ]
Thông báo
Banner - Thư viện ảnh
Banner - Thư viện video
Banner - Bộ giáo dục và đào tạo
Banner - Sở Giáo dục & Đào tạo Quảng Bình
Banner - Cổng thông tin điện tử Quảng Bình
Footer

Trường THPT Phan Bội Châu
Địa chỉ: Xã Phong Hoá - huyện Tuyên Hoá - Quảng Bình
Email: thpt_phanboichau@quangbinh.edu.vn